Arkiv för mars 2016

Unik modell för affärssystem

… från Genicore, med en helt ny idé om hur ett affärssystem kan byggas, benämnt CoreEAF.

Enkelt uttryckt är modellen upp-och-ner-vänd jämfört med traditionell programmering, då man utgår från kundföretagets verksamhetsinnehåll med interna regelverk, huvuddokument och funktioner på överordnad nivå.  Detta bildar basen för verksamhetsanalys och automatiserad kodning av det nya affärssystemet. Istället för att köpa ett standardsystem som ändå behöver böjas och tänjas innan det passar, levererar Genicore en utvecklingsmodell som kundanpassas genom intervjuer med Genicores modellerare. Vanligtvis är ju programmeringen tvingande och styrande för affärsprocessen, här blir den de facto en följd av modelleringen.

Göteborgsföretaget Genicore ingår i Senior Advisers nätverk, där vårt intresse är att vi insett att ansatsen lämpar sig väl för de företag som behöver ett bra affärssystem med lägre driftkostnader och ökad effektivitet som resultat.

Läs mer på Genicore CoreEAF  och Tänk om, tänk nytt!

2016-03-06

Robert Skoogh

söndag 6 mars 2016

Allianser i affärsvärlden.

”Ensam är stark” är ett gammalt uttryck som håller dåligt i en alltmer krävande affärsomgivning. Inte ens de allra största företagen är utan partners, Volvo-Geely är ett belysande exempel men det finns många fler och i de flesta branscher. Även för tillväxtföretag kan det vara viktigt, kanske avgörande, att etablera samarbeten inom den egna branschen för att kunna nå fler kunder och marknader, öka volymerna och lönsamheten. Det kan naturligtvis vid första påseende verka vanskligt att exponera sig för konkurrenterna men med rätt utgångspunkter kan resultatet bli win-win för alla inblandade. Följande punkter bör vara vägledande när man börjar fundera på att initiera eller deltaga i en allians med andra företag:

  • Värde för kunden. Det värde som kunden upplever genom att handla med företag A måste bli större genom allianssamarbetet A-E. Ökad tillgänglighet, närhet på fler av kundens marknader, kortare time-to-market för produkterna m.m. är viktiga ingredienser.
  • Synergier. För i synnerhet ett tillverkande företag kan en allians innebära att man kan dela på kostnader för inköp, marknadsföring, lokaler, bättre kapacitetsutnyttjande, effektivare IT-stöd, bättre förhandlingssits genom ökad köpkraft etc.
  • Bättre marknadsposition. Jakten på marknadsandelar underlättas om både jaktmarken och  ”drevet” blir större. Det blir också lättare att hålla konkurrensen stången.
  • Mer attraktiv arbetsgivare. Ett från början lite mindre företag som ingår i en allians  kan också erbjuda fler och bättre utvecklingsmöjligheter för sina anställda, något som i vår globaliserade värld har stor betydelse för senare generationer.
  • Ägarvärde. Rätt uppbyggd skall en allians kunna erbjuda ägarna till de ingående företagen såväl ökat kassaflöde som en förbättrad lönsamhet genom den effektivisering, bättre lånevillkor och ökade volymer som alliansen medför.

Inom Senior Advisers har vi stor erfarenhet av att bygga förtroende mellan företag från olika kulturer och kan utgöra stöd för de verksamheter som tänkt sig etablera samarbeten men känner sig osäkra på hur man går tillväga.

2016-03-04

Senior Advisers/RS

fredag 4 mars 2016