Arkiv för juni 2016

Vad är "STRATEGI" idag?

För bolagsstyrelser blir frågan hetare när digitaliseringen förändrar hela världsbilden. Sociala medier och kommunikation tar över. Hänger strategin med….?

Vi kan börja med vad strategi inte ärFonder

 • Strategi är inte bara att identifiera, bygga och försvara en viss position i kriget med konkurrenterna.
 • Strategi är inte heller en osammanhängande långsiktig planeringsprocess med budget och åtgärdslistor från löst sammansatta områden för att lösa olika mer eller mindre långsiktiga problem inom olika funktionella områden.
 • Strategi är inte heller samma sak som enbart finansiella mål eller en förlängd budget över tre till fem år.
 • Strategi handlar heller inte om att bara upprätta en häftig vision och tro att vilja och motivation ska lösa resten.

Men vad ligger då i begreppet strategi?

 • Strategi handlar om att skapa, äga och utveckla en medveten position, som är attraktiv och relevant för målgruppen och som särskiljer verksamheten från konkurrenterna på ett sätt som skapar värde både för kunder och för verksamhetens ägare.
 • Strategi handlar om att våga fokusera på sina mål och resurser och om att tillföra värde till kunder under resan genom att just hitta och exploatera denna “sweet spot”.
 • Strategi handlar samtidigt om riktning – d.v.s. om resan från nuläget till det önskade läget i framtiden (till den önskade positionen, understödd av en attraktiv vision) – och om hur vi kommer dit.
 • Strategi handlar också om kommunikation och engagemang. Om ingen känner våra strategiska val och prioriteringar är det nämligen svårt att faktiskt nå dit ledningsgruppen vill. Strategin måste därför brytas ner i tydliga initiativ, delmål och handlingsplaner för att fokusera resurserna genom hela organisationen. En strategi utan exekvering är helt och hållet bortkastad tid.
 • Strategi handlar slutligen det om att mäta var man är på väg, så att man löpande vet vart på vägen man befinner sig och har möjlighet att korrigera aktiviteterna på vägen. Såväl position som riktning och aktiviteter måste därtill utvecklas och anpassas över tid, eftersom omvärlden ständigt förändras. Ett bolags strategi är aldrig statisk, utan i ständig förändring och utveckling.

StrategiarbeteStyrelse

Strategiarbete är i praktiken en analytisk såväl som kreativ process, som ofta bedrivs i projektform. Strategiarbete är den i särklass viktigaste arbetsuppgiften för ett bolags styrelse. I praktiken handlar det också om att lyssna in och skapa en egen och gemensam insikt i vad som pågår och om att koordinera tanke och handling. Inte bara för sig själv och ledningsgruppen, men även för den organisation som ska genomföra strategin i verkligheten.

Oftast inte bara en möjlig lösning. Svårigheten i praktiken är därför oftast att skapa insikten i vilken den verkliga utmaningen är och att därmed våga välja väg. Det gäller också – obehagligt nog – att utesluta många andra möjligheter, för att på ett koordinerat sätt kunna fokusera alla insatser och resurser på den inslagna vägen.

Kunskap om nuläget är fullkomligt livsnödvändig för att kunna fatta rätt beslut, men att det samtidigt är omöjligt att skapa en perfekt information om nuläget att basera dessa oerhört viktiga beslut på – vilket alltid innebär risk. Den subjektiva upplevelsen av nuläget, omvärldsanalysen, det politiska spelet och de subjektiva prioriteringarna inom organisationen spelar därför en stor roll för vilken väg som slutligen väljs.

En väl genomförd strategiprocess skapar tid och utrymme för dialog, reflektion, insikt, analys och kreativ problemlösning. Utan just reflektion och analys är det nämligen lätt att som styrelse, ledningsgrupp och företag fastna i en ”åtgärds-spiral”, där vi springer och springer utan tydlig riktning och fokus. Reflektion och analys skapar just tillfälle att stanna upp, fundera över vart man är på väg – och om det man erbjuder skapar mesta möjliga värde för kunder och ägare, inte bara just nu, utan också på lång sikt.

Det ger också möjlighet att involvera organisationen i arbetet och säkerställa att övergripande mål sipprar ner i varje funktionellt område på ett transparent och välorganiserat sätt, så att alla jobbar i samma riktning och faktiskt ser hur de själva bäst kan bidra till och påverka att nå företagets långsiktiga mål. Att alla kan dra sitt stå till stacken!

Formulera strategin

Det vi vill ta reda på är – och vi föredrar enkelheten och elegansen i att besvara tre frågorna – på ett insiktsfullt, analytiskt, målinriktat och kreativt sätt:

 • Var är vi idag?  – Vart vill vi komma på sikt? –  Hur tar vi oss dit? (”as-is” – ”to-be” – ”how-to”)

 

Din strategi finner du i svaret på följande fyra frågor, och då har du också formuleraGroup-management-business-team-concept-joining-strategyt din strategi:

 • Vilka marknader och kundgrupper riktar man sig mot?
 • Vad det unika man erbjuder dessa?
 • Vilka resurser och kunskaper behövs?
 • Hur blir det hållbart över tid?

 

I konkreta termer behöver du analysera dessa nio områden:

”kunder, värdeskapande, kundvärvning, affärsmodell, samarbetspartners, konkurrenter, nya marknader, teamet, riskanalysen ”

Och ett sista ord på vägen

Går det att klara sig utan strategi?

Enklaste svaret ligger kanske i talesättet “Det man inte har i huvudet får man ha i benen”.

Men – och tänk på detta! – det räcker inte att springa fort om man springer i fel riktning…


Ref: Senior Advisers Tillväxt-Generator samt INQUENTIA AB

2016-06-14

Lennart SandstromQR kod SA

070-3227440

söndag 19 juni 2016