Arkiv för augusti 2017

Are you innovating on a continuous basis?

How do you develop and innovate? Does your business have an innovative culture? Or maybe a culture of creating value?

Do you focus on evaluating ideas and suggestions for change?

How do you set goals and determine what would constitute a positive change?

How do you follow up and determine what mistakes you made and learn from them?

Change happens through evolution or revolution — development and innovation needs to be done on a continuous basis. 

It’s how you manage it that determines if you succeed. If you resist change, you will stagnate and competitors will gain the momentum. And then, one way or another, a revolution will take place, for better or for worse.

Author Catarina Alexon

Nowadays the market is constantly changing and businesses adapt or die.

Preferably you should be a leading player who determines what changes take place and when. So, if you have not yet developed a culture of innovation, it is high time you do. Even a start-up with a proactive philosophy can over time become a market leader. Do you for instance reap the benefits of ideas generated by someone in your organisation?

In today’s market you need to develop and evolve on a continuous basis. If not, stagnation sets in and you are on the wrong path. What customers want and desire change all the time, competition intensifies, the need to be efficient accelerate, economic fundamentals are altered, re-financing has to be done, new techniques are introduced and your staff turn over. It’s actually easier to list what doesn’t change constantly than what does.

Nothing ever stays the same

Gone are the days when you could just sit back and run your company like a machine. Something is always happening that has an impact on your business. Or as Lewis Carrol put it: “It takes all the running you can manage to stay in the same place. If you want to get somewhere else, you have to force yourself to run at least twice as fast.” The same goes for risk, to prioritize stability and safety and not taking any risks would be difficult, if not impossible, in today’s integrated world.

Beware of stagnation 

Catalysts for change can come from an abundance of stake holders such as; customers, you, your colleagues, the board, science, new and improved technologies, the media, new theories, world events, new competitors and your own strategic planning. What was new half a ago is already out of date.

If you haven’t yet started to innovate on a continuous basis, even change for the sake of change can actually be a good thing. It will add a momentum that break stagnation and stop mold from growing.

From here to success

Innovation equals change and shows a desire to improve. It can happen in a multitude of ways. Could be new products, new marketing, services, business processes or even changing your organization as a whole.

No matter what, the ability of turning ideas into progress is a true mark of a successful innovation. To succeed in developing a good idea is as crucial as realizing when an idea is too expensive and time consuming to be worth while. Especially if it’s questionable if the company will really benefit significantly from the idea in question.

Look at the pros and cons

Unless you have to, don’t start implementing any idea that could be lucrative. Evaluate it carefully by looking at pros and cons. A SWOT analysis is one way of determining the likelihood of succeeding and will give you a good platform for deciding if you are likely to benefit from going ahead or not.

Determine and evaluate results

Before starting a new project it’s vital to decide what would constitute success and what result would be good enough. How will you measure if it’s a success or not? Can it be achieved quickly or do you have to look at the project long term? To measure and follow up results is also a great way of determining how to succeed with future developments. What made it a success? Why was the result just good enough and not excellent? What factors contributed to an outcome that was merely OK? Why did the idea fail?

Step by step

Innovation can actually be fun and challenging. It will facilitate if you can break it down and take one step at a time. Frequently organizations start a project without finishing it. So do it gradually, take action, make sure you are making progress and finish the project. The worst that can happen is that you fail and learn from it.

 

About Catarina Alexon

Catarina is an experienced visionary with a solid background at high levels internationally.

 • Long record of succeding with business development as well as branding & promoting countries, organisations, companies, products and services
 • Accomplished in organizing and carrying out highly complex, large-scale projects in different multi-cultural contexts
 • Long experience of building and managing beneficial business relations in global, dynamic, and highly-competitive environments
 • Particularly good at develop strategies, markets and taking on new and varied projects
 • Effective communicator with a track record of explaining complex issues in simple ways while still having major impact
 • Sizeable experience in leading and developing successful strategies for business development, corporate communications, marketing as well as projects
 • Sharp international business instincts. Easily work with people from diverse countries and cultures
 • Long experience of building and managing beneficial business relations in global, dynamic, and highly-competitive environment instincts.

2017-09

LeS

 

torsdag 31 augusti 2017

Beskattning av styrelsearvoden interpellation 31 augusti

Frågan om hur styrelsearvoden ska beskattas är högaktuell.
Hans Rothenberg (M) inlämnade igår en interpellation till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S), där han vill få svar på vilka åtgärder ministern avser vidta för att hantera följdverkningarna av Högsta förvaltningsdomstolens utlåtande.

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/arvoden-i-bolagsstyrelser_H410595

Arvoden i bolagsstyrelser
Interpellation 2016/17:595 av Hans Rothenberg (M)
Inlämnad: 2017-08-16
Överlämnad: 2017-08-16
Från Hans Rothenberg M
Besvaras avNärings- och innovationsminister Mikael Damberg S

Arvoden i bolagsstyrelser
Interpellation 2016/17:595 Arvoden i bolagsstyrelser av Hans Rothenberg till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Den 20 juni 2017 slog Högsta förvaltningsdomstolen i en dom fast att styrelsearvode inte får ersättas mot faktura utan ska betalas ut som lön. Skatteverket kommenterade den 29 juni att man hädanefter kommer att följa rättspraxis och att det näringsbegrepp som infördes 2009 inte gäller längre. Sedan 2009 har svenska företag kunnat anlita erfarna styrelsearbetare och betala styrelsearvodet mot faktura. Detta gäller alltså inte längre.

Skatteverkets tolkning av domen försvårar och fördyrar för SME-bolag som tar in extern kompetens i styrelsen. Den tar bort en hel bransch och minskar antalet företagare. Möjligheten och viljan att ta in erfaren extern kompetens i styrelsen kommer att minskas samtidigt som färre nu ges möjlighet att på heltid och professionellt ägna sig åt att bidra till SME-bolagens tillväxt och utveckling.

Konsekvenserna av Högsta förvaltningsdomstolens beslut kommer att påverka Sveriges näringsliv på alla nivåer med långtgående konsekvenser.

Med anledning av detta vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att hantera följdverkningarna av Högsta förvaltningsdomstolens utlåtande?

 

Kommentar:

Damberg har dock passat frågan vidare till Finansminister Magdalena Andersson. Bevaras 31/8 och sänds förmodligen i SVT och i riksdagens webb-TV.

Näringsministern vill uppenbarligen inte stå upp för Sveriges näringsidkare utan det hela tenderar  att landa i maximering av skattemedel.

2017-08

LeS

 

fredag 25 augusti 2017

Snabbrörlig värld efterfrågar utvecklade ledaregenskaper och elasticitet

Dagens arbetsliv är mer föränderligt och snabbrörligt än kanske någonsin tidigare. Denna snabba förändringstakt ställer nya krav på ledare och på alla som vill lyckas inom näringslivet. För att uppnå framgång i karriären behöver du kunna omforma och anpassa ditt agerande och ditt sätt att tänka utifrån det som händer i omvärlden. Kort sagt – du behöver utveckla din ”elasticitet”. Så, vad är det som kännetecknar en hög grad av elasticitet?

Låt oss titta närmare på de 9 viktigaste egenskaperna.

Utdrag ur Motivation.se 2017-08-10

Förändringstakten i näringslivet och i vår omvärld är idag ibland större än vår förmåga att hantera förändringarna. Denna föränderliga omvärld beskrivs ibland med VUCA (Volatile, Uncertain, Complex och Ambiguous), på svenska flyktig, osäker, komplex och tvetydig.

De flesta av oss kan nog hålla med om att dagens arbetsplatser är mindre stabila och mer snabbrörliga än någonsin tidigare. Ny teknik och ständigt föränderliga organisationsstrukturer kan förbättra produktiviteten och effektiviteten, men ibland sker detta på bekostnad av människors välbefinnande och psykiska hälsa. När människor känner sig överväldigade, kan de bli oförmögna att hantera motgångar och i vissa fall känna sig förlamade av passivitet. Detta minskar produktiviteten och ökar personliga och organisatoriska kostnader, såsom hälso- och sjukvårdsfrånvaro.

Den allt snabbare förändringstakten i samhället kommer troligen inte att bromsa in eller sakta ner, så både företag och privatpersoner behöver acceptera att det här är den nya verkligheten, och förbereda sig för detta nya normalläge. Begreppet ”resiliency”, vilket syftar på vår hjärnas elasticitet, är en viktig egenskap för framgång både för individer och för organisationer.

Elasticitet – att kunna möta förändringar

Forskning har funnit att utveckling av ”elasticitet” kan generera många positiva förändringar i en människas liv. Dessa positiva förändringar kan leda till högre tillfredsställelse på jobbet, större engagemang, ökad känsla av samhörighet, och förbättrade resultat. Din förmåga avseende elasticitet påverkar inte enbart din roll på arbetsplatsen, utan kan även skapa positiva förbättringar i din vardag, såsom en ökad sannolikhet för att behålla hälsan, en ökning av ditt allmänna välbefinnande, förmågan att se förändringar inte som hot utan som möjligheter, och förmågan att ha en mer positiv inställning i de flesta situationer.

Forskning gjord av TRACOM*…

…har identifierat 9 olika egenskaper av denna elasticitet, som kan delas upp i en bredare tredimensionell ram:

1) hur du filtrerar information,

2) hur du agerar som svar på utmaningar, och

3) hur du interagerar med andra.

Hur filtrerar du information och tolkar världen?

 • Personligt ansvar. Tron på ​​att våra framgångar eller misslyckanden i arbetet och privat bestäms av vår egen talang och motivation, till skillnad från yttre krafter som tur eller bra timing. De som har en hög grad av personligt ansvar tror att de kontrollerar sitt eget öde och tillskriver olika händelser till sina egna egenskaper. De förlitar sig inte på externa faktorer såsom tur för att nå mål, de ser inåt till sina egna talanger och motivationsfaktorer och försöker att utöva kontroll, och styr över situationer snarare än att vara ett ”offer” för omständigheter.
 • Realistisk optimism är tendensen att se världen på ett positivt sätt, utan att vara verklighetsfrånvänd. Personer med realistisk optimism som egenskap förväntar sig att framtiden blir bra, men de förblir medvetna om att utmaningar kan uppstå och att det inte alltid kommer att gå som förväntat. Denna typ av mild optimism är en viktig aspekt av elasticitet eftersom den hjälper individen att bibehålla motivationen, men samtidigt förutse och planera för utmaningar.
 • Personliga övertygelser är känslan av att livet har en djupare mening och ett syfte. Personliga övertygelser kan ta formen av religiösa ritualer, andlighet, eller hängivenhet till en särskild värdering eller orsak. Personer med en hög grad av personlig övertygelse tror att saker händer av en anledning och känner en samhörighet till syften eller värderingar de tror är större än dem själva.

Hur du agera du på utmaningar?

 • Självförtroende/självsäkerhet är tron ​​på sig själv för att prestera framgångsrikt på jobbet. Personer med en hög grad av självsäkerhet har förtroende för sina egna yrkeskunskaper och sin förmåga att hantera utmaningar. På grund av detta starka självförtroende, närmar de sig utmaningar och förändringar utan att förlora sin entusiasm. En stark känsla av självförtroende ökar normalt människors motivation, engagemang och åtagande i sitt arbete.
 • Självkontroll är förmågan att hantera stress och förbli lugn under press. De som har en hög grad av självkontroll ser på utmaningar på ett rationellt sätt utan att låta känslorna ta över och driva beslut.
 • Problemlösning är förmågan att planera och lösa problem på ett effektivt sätt. Personer med en hög grad av problemlösningsförmåga genererar innovativa lösningar. De tar sig tid att samla in relevant information och planerar noggrant, med hjälp av förnuft, logik och kreativitet, för att fatta beslut.
 • Målorientering är tendensen att fastställa lämpliga mål, övervaka utvecklingen av dessa mål, och justera beteendet därefter. De som har en hög grad av målstyrning sätter upp ambitiösa mål och arbetar hårt för att uppnå dem, och övervakar och reglerar sitt beteende på vägen.

Hur du interagerar du. kommunicerar och får kontakt med andra?

 • Modig kommunikation är tendensen att kommunicera med andra på ett uppriktigt och modigt sätt även i svåra situationer. Modiga kommunikatörer delar fritt och effektivt sina idéer med andra, ställer frågor som andra kan vara rädd för att ställa, och konfronterar problem på ett direkt sätt. Denna förmåga är oerhört viktigt för att lösa relationskonflikter och skillnader i synsätt, och gör det möjligt för människor att röra sig mot sina mål på ett effektivt sätt.
 • Socialt stöd är uppfattningen att man är en del av ett stödjande socialt nätverk. I detta ingår att ha nära förtrogna och personer med vilka man kan diskutera problem. Personer med en hög nivå av socialt stöd känner att de har nära förtrogna som ger komfort och stöd under svåra tider.

Så, kan du utveckla din ”elasticitet”, dina ledaregenskaper?

Att utveckla din elasticitet eller ditt ”mindset” har många personliga och yrkesmässiga fördelar och kan leda till ett bättre liv. Dessa nio element är funktioner som kan mätas och användas för att bättre förstå din elasticitet och därmed också ta reda på hur du kan förbättra den.

Och se till att du har de ledaregenskaper som efterfrågas i en allt snabbare och lättrörlig värld.

 

Om skribenten

Madeleine Roeck Hansen von Gyllenpalm

-har tillbringat drygt 20 år i en mängd olika branscher, och arbetar med företagsutveckling, ledarskap, kommunikation och personlig utveckling.

-är Master certifierad handledare i bl a Situationsanpassat Ledarskap, Innermetrix och Social StylesTM.

– har också utbildat ledare och konsulter i små och stora företag i Norden och internationellt.

*) The Social Intelligence Company®

The TRACOM Group is The Social Intelligence Company.

We change the world by helping individuals and organizations achieve their vision. 

Our SOCIAL STYLE®, Behavioral EQ®Adaptive Mindset for Resiliency® and Adaptive Mindset for Agility® assessments

and courses help people create amazing relationships and build high-performing organizations.

2018-10-11

LeS

onsdag 23 augusti 2017

Senior Advisers står för...Kunskap, Kompetens, Erfarenhet...

…och mycket mera… se här
wordcloud-SeniorAdvisers

onsdag 23 augusti 2017

Finansministerns förslag bäddar för en ny krasch för Sverige

”Svenska hushålls lånetillväxt de senaste fem åren är i genomsnitt 5,5 procent per år. Norge ligger etta i Europa, något över Sverige, medan de flesta andra länder, inklusive USA, ligger på mindre än halva den svenska tillväxten.”

Det skriver chefsanalytikern på Remium Nordic, Peter Malmqvist, i en debattartikel i Dagens Industri, under rubriken ”Slopad avdragsrätt bäddar för ny krasch”.

Utdrag ur 2017-08-03 10:38 av

Han skriver att senaste årets startade byggprojekt motsvarade 62 000 bostäder, vilket är ”40 procent över den senaste toppen vid finanskraschen 2008.”

”Därtill ökar hushållens lån snabbare än produktionen, BNP. Följaktligen ökar lånestocken i relation till BNP och ligger nu lika högt som i Spanien före den senaste bankkraschen. Vi börjar därtill närma oss USA:s toppnivåer före den stora finanskraschen 2008.”

Och han är inte den enda som ser faror framöver.

”Vi är inne i en enorm fastighets- och räntebubbla i Sverige… när börsen spricker kommer det att påverka alla marknader. Jag skulle aldrig ha alla mina pengar på Stockholmsbörsen nu” spår Avanzas tidigare vd Nicklas Storåkers.

Finansministern förslag på slopad avdragsrätt som ett sätt att tackla problematiken är farlig, eftersom förslaget skulle implementeras i ett ränteläge långt under normal nivå – och ”den dag räntorna normaliseras och samtidigt inte är avdragsgilla, kommer många företag, särskilt inom bygg- och fastighetssektorn, att råka illa ut”, skriver Peter Malmqvist.

Han tillägger att Riksbankschefens förslag på att slopa privatpersoners avdragsrätt för räntor i syfte att kyla bostadsbubblan dessutom kan förvärra situationen ytterligare.

Det här förslaget bäddar för en ny krasch i Sverige, enligt analytikern Peter Malmquist.

 

2017-08

LeS

 

torsdag 3 augusti 2017